Projektikulttuurilla tarkoitetaan organisaation yhteisiä prosesseja, käytäntöjä, projektimallia ja kieltä, jotka ovat käytössä sekä yksittäisten projektien että projektisalkun johtamisessa.

Projektikulttuuri etenee kypsyystasojen mukaan ja kehittäminen vaatii aikaa. Projektin valmisteluvaiheen aikana syntyvä kuvaus projekti-ideasta.

Hyvän projektikuvauksen perusteella projekti-ideasta saa riittävän hyvän kuvan siitä, miksi projekti olisi hyvä käynnistää ja minkälaisia hyötyjä tavoitellaan.

Projektikuvaus esittää myös karkeat raamit toteutuksen tavoitteille ks. Projektikäsikirja on kooste organisaation itselleen laatimista, projektijohtamista koskevista ohjeista. Projektikäsikirja sisältää tyypillisesti ainakin kuvaukset projektitoiminnassa tarvittavista rooleista, niihin liittyvistä vastuista ja valtuuksista, projektin elinkaaren päätöksentekopisteistä sekä projektinjohtamisen dokumentaatiosta. Projektin asettamispäätös perustuu projekti-idean hyväksymiseen.

Asettamisprosessin aikana täsmennetään projektille kirjallinen toimeksianto, jolla määritellään projektin tavoiteltavat liiketoimintahyödyt päämäärä , tuotokset konkreettiset aikaansaannokset ja mittarit hyötytavoitteiden saavuttamiselle. Projektin asettamisen myötä projekti asetetaan tärkeysjärjestykseen priorisoidaan ja sijoitetaan organisaation projektisalkkuun. Projektin asettamisen tavoitteena on varmistaa yhteinen näkemys onnistumisen edellytyksistä ja siitä vastaa projektin liiketoimintaomistaja.

Projektilla on aina alku ja loppu, ja lisäksi projektin elinkaarella voidaan tunnistaa projektista toiseen toistuvia päävaiheita. Tyypilliset päävaiheet projektinjohtamisen tasolla ovat aloitus, suunnittelu, toteutus ja lopetus.

Toteutustasolla projekti voi jakautua yksityiskohtaisempiin vaiheisiin projektityypin ja valitun toteutusmallin mukaisesti.

Projektinhallinta tarkoittaa resurssien kuten työvoiman organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti.

Projektin kokonaisuuden hallinta, laajuuden hallinta, ajan hallinta, laadun hallinta, kustannusten hallinta, resurssienhallinta, ihmisten johtaminen, viestinnän hallinta, riskienhallinta, hankintojen ja sopimusten hallinta. Projektinjohtaminen Hankejohtaminen, projektien vetäminen, projektihallinta. Projektinjohtaminen on kokonaisprosessi, johon liittyy erilaisten tietojen, taitojen, työkalujen ja menetelmien soveltamista, jonka tuloksena projekti saadaan johdettua tavoitteen mukaiseen tulokseen.

Projektinjohtaminen sisältää myös projektiryhmän jäsenten valvonnan ja projektin yleisten asioiden hallinnoinnin. Projektinjohtamisen prosessit asettuvat painotuksiltaan kronologiseen järjestykseen, mutta toteutuvat kuitenkin vahvasti limittäin.

Projektin omistaja edustaa sitä tahoa esim. Projektin omistajalla on liiketoimintavastuu koko projektista. Hän määrittelee projektin hyötytavoitteet, hyväksyy projektisuunnitelman ja sitä koskevat mahdolliset muutokset ja tukee projektipäällikköä projektin onnistumiseksi.

Projektissa tehtävien töiden ja tuotosten ryhmittely ja osittaminen siten, että siitä muodostuu kuva koko projektin laajuudesta. Jokainen aleneva ositus- tai ryhmittelytaso muodostuu aina yksityiskohtaisemman määrittelyn töistä ja tehtävistä.

Ositus on projektin suunnittelun ja seurannan selkäranka. Projektimalli-sanalla voi olla monta merkitystä: Ohjelmisto, jonka tavoitteena on helpottaa projektin hallintaa. Projektiohjelmistoja on hyvinkin erilaisia, joten ohjelmistoa valittaessa on tärkeä tunnistaa se, minkälaista apua ensisijassa ohjelmistolta toivotaan. Useat projektiohjelmistot tarjoavat tukea erityisesti yksittäisen projektin aikataulun, resurssien ja kustannusten hallintaan.

Toisaalta osa projektiohjelmistoista on tarkoitettu nimenomaan projektin viestinnän hallintaan. Jotkut ohjelmistot on suunnattu lähinnä projektikokonaisuuden hallintaan, jolloin voidaankin puhua projektisalkunhallinnan ohjelmistosta. Projektiorganisaatio lla tarkoitetaan usein perusorganisaatiota täydentävää järjestelmää, jolla tuetaan organisaation pysyvien rakenteiden toimintaa.

Tällöin projektiorganisaatiossa projektiryhmät vastaavat uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittämistyöstä, minkä jälkeen lopputulos siirtyy perusorganisaation käyttöön ja vastuulle.

Samalla projektiryhmän toiminta päättyy. Projektiorganisaatioon voidaan projektiryhmän lisäksi katsoa kuuluvaksi myös muut projektin ajaksi määritellyt rakenteet ja roolit, kuten projektipäällikkö, projektin omistaja sekä projektin ohjausryhmä.

Projektiorganisaatio voidaan myös ymmärtää organisaationa, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaan eikä pysyviä rakenteita juuri ole puhdas projektiorganisaatio.

Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman laatimisesta ja projektin operatiivisesta johtamisesta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaan. Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja raportoi projektin etenemisestä projektin omistajalle ja ohjausryhmälle. Organisaation projektisalkku koostuu kaikista samanaikaisesti käynnissä olevista projekteista ja ohjelmista. Projektisalkun projektien avulla tuetaan organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Projektisalkkutasolla tehdään viime kädessä päätökset siitä, miten organisaation käytettävissä olevia resursseja myönnetään käynnissä oleville projekteille. Projektitoiminnan kehittäjällä voi lisäksi olla vastuulla projektinjohtamisen osaamisen kehittäminen sekä projektisalkunhallinnan prosessien kehittäminen, ylläpitäminen ja tukeminen.

Projektitoiminnan kypsyystasolla tarkoitetaan arviota siitä, miten kehittynyttä organisaation projektitoiminta on. Kypsyystason arvioinnin hyöty tulee siitä, että kypsyystason tunnistamisen jälkeen voidaan selkeämmin asettaa tavoiteltava kypsyystaso sekä laatia kehityssuunnitelmat tavoitteen saavuttamiseksi. Projektitoimisto on yksikkö, asiantuntijaryhmä tai henkilö, joka on vastuussa projektimallin ja projektijohtamisen menetelmien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja tukemisesta.

Lisäksi projektitoimisto tyypillisesti vastaa projektinjohtamisen osaamisen kehittämisestä yhdessä HR: Prosessi on ennalta määritelty, vakioitu sarja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on toistuessaan tuottaa joka kerta tiettyä, samanlaista lopputulosta.

Prosessin laatua voidaan kuvata esimerkiksi tarkastelemalla tuotosten mitattavien ominaisuuksien poikkeamien vaihteluväliä. Resurssi on yleisnimitys tavoitteellisessa toiminnassa tarvittaville voimavaroille. Riskiananalyysilla hankitaan tietoa niistä asioista, jotka ovat ensisijaisen kriittisiä projektin onnistumisen suhteen.

Riskianalyysilla arvioidaan riskien vaikutuksia esim. Riskianalyysi helpottaa riskien ymmärtämistä   ja mahdollistaa niiden priorisoinnin. Projektijohtamisen sertifikaattien avulla osoitetaan, että sertifikaatin haltija esim. Projektijohtamisen kansainvälisistä yhdistykset IPMA ja PMI myöntävät kumpikin omia projektijohtamisen sertifikaattejaan useilla eri vaatimustasoilla. Sertifiointimenettelyssä arvioidaan sertifikaatin hakijan osaamista ja kokemusta projektijohtamisen alueella.

Projektin sidosryhmä on henkilö, ryhmä tai taho, jolla on mahdollisuus vaikuttaa projektiin tai johon projekti vaikuttaa. Laajaan sidosryhmäkäsitteeseen luetaan kuuluvaksi kaikki projektiin sidoksissa olevat henkilöt ja ryhmät. Tarkistuspisteet jakavat projektin toteutustyön vaiheisiin. Tarkistuspisteiden määrä ja ajoitus riippuvat projektin sisällöstä ja valitusta toteutusmallista.

Ne sijoittuvat tyypillisesti projektin jonkin toteutusvaiheen tai osatuotoksen valmistumiseen. Tarkistuspisteet mahdollistavat projektin toteutuksen seurannan. Toimintaverkko, toimintakaavio, on aikataulumuoto, jossa viivoilla tai lohkoilla kuvatut tehtävät yhdistetään toiminnallisia riippuvuuksia kuvaavin merkinnöin.

Kaaviopiirros muodostuu verkon näköiseksi. Verkostoon ei jää irrallisia tehtäviä, vaan kaikki tehtävät ovat osa verkostoa. Toimitusprojektilla asiakastoimitusprojektilla tarkoitetaan palveluiden, tuotteiden tai ratkaisujen toimittamista asiakkaalle projektin muodossa maksua vastaan. Toimitusprojektien avulla tehdään projektiliiketoimintaa. Projektiin liittyvät toteutuksen tavoitteet, jotka usein esitetään tavoitekolmion muodossa. Kustannustavoitteen usein katsotaan pitävän sisällään myös projektin resurssitarpeen.

Nämä toteutuksen tavoitteet riippuvat vahvasti toisistaan. Esimerkiksi jos projektin tuotostavoitetta laajennetaan, se vaikuttaa väistämättä joko aikataulu tai kustannustavoitteeseen. Vaatimusmäärittely kuvaa ohjelmiston kehitysprojektin lopputulosta. Toiminnallisuuksia kuvataan usein käyttötapausten avulla.

Käyttötapaukset kuvaavat käyttäjän ja ohjelmiston välistä vuorovaikutusta. Vaatimusmäärittely jaotellaan pääpiirteissään kahteen osaan eli toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Virtuaalifasilitoinnilla parempiin kokouksiin Hanna Andersson. Äitinsä tappoa yrittänyt Salkkarit-pahis järkyttyy — kuulee totuuden äitinsä terveydentilasta. Salkkareiden uusi kaunotar onkin taidokas surffilautailija — poseeraa bikineissä Balilla. Salkkarit jää pian joulutauolle — lue ensimmäiset paljastukset ensi vuoden jaksoista!

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Salkkareiden juonipaljastukset löytyvät uudelta saitilta — käy lukemassa uusimmat käänteet!

Videolta näet, miten sivu toimii käytännössä. Lisäksi sivustolta pääsee katsomaan uusimmat jaksot, sekä videoklipit parhaimmista kohtauksista. Artikkelit-osiossa pääsee lukemaan uusimpia sarjan käänteitä, sekä tähtien kuulumisia. Salkkareiden pieleen menneet kohtaukset julki.

Näille pätevyysalueille määriteltiin yhteensä neljäkymmentäkuusi elementtiä kuvaamaan projektipäällikön pätevyyttä. Jana-aikataulu on yleisin aikataulun esitysmuoto. Jana-aikataulun runkona on projektin tehtävälista. Kullekin projektin tehtävälle kuvataan aikataulu janana, siten että janan pituus ja sijainti määrittää ja kuvaa tehtävän kalenterikeston.

Jana-aikataulussa on hyvä esittää tehtävien riippuvuudet ja mahdolliset kriittiset polut sekä tehtävien väliin jätettävät pelivarat.

Kehitysprojekteilla erotuksena toimitusprojekteista viitataan organisaation sisäisiin projekteihin, joiden avulla kehitetään organisaation toimintaa ja tätä kautta investoidaan organisaation tulevaisuuteen. Kehitysprojekteja ovat esimerkiksi tuotekehitysprojektit, toimintaprosessien kehitysprojektit ja sisäisten tietojärjestelmien kehitysprojektit. Kriittinen polku muodostuu aikataulullisesti toisistaan riippuvista projektin tehtävistä, jotka määrittelevät projektin lyhimmän mahdollisen keston.

Jos kriittisellä polulla oleva tehtävä viivästyy, viivästyy koko projekti. Kypsyystasojen kautta arvioidaan organisaatioiden prosessien kyvykkyyttä. Suomen Projekti-Instituutti Oy on kehittänyt oman projektikulttuurin kypsyystasomallin, joka mittaa laajasti organisaation projektikulttuurin kypsyyttä. Liiketoimintatarkastelu eli business case määrittelee projektin liiketoiminnallisen perustelun. Liiketoimintatarkastelu tehdään projektin valmisteluvaiheessa ja tyypillisesti sitä tarkennetaan suunnitteluvaiheen aikana.

Liiketoimintatarkastelu kattaa ainakin arvion projektin ulkoisista kustannuksista, sisäisen työn kustannuksista, oletetuista hyödyistä ja projektin riskeistä. Liiketoimintatarkastelu toimii projektin jälkiarvioinnin vertailukohtana. Linjatyöksi luetaan kaikki sellainen työ, jota ei voida katsoa kuuluvaksi projektityön piiriin esim. Projekteihin osallistuvien henkilöiden kokonaistyöajassa on huomioitava sekä projektityö että linjatyö. Loppuraportti on projektin lopetusvaiheessa laadittava yhteenvetoraportti.

Loppuraportin dokumentoi projektipäällikkö yhdessä projektiryhmän kanssa. Se on yhteenveto projektin onnistumisesta, kokemuksista ja projektissa opituista asioista. Loppuraportti hyväksytään projektin lopetuspäätöksen yhteydessä. Läpimenoaika terminä juontaa juurensa tuotannonohjaukseen. Myös organisaation projektisalkulla voidaan ajatella olevan tietty keskimääräinen kehitysprojektien läpimenoaika.

Mitä paremmin projektisalkunhallinta toimii, sitä lyhyempi on kehitysponnistusten läpimenoaika ja sitä nopeammin organisaation strategia toteutuu ja sitä ketterämmin organisaatio pystyy toimimaan. Ohjausryhmä on projektin omistajan johtama ryhmä, jota voidaan ajatella ikään kuin projektin hallituksena. Ohjausryhmän päätehtävänä on luoda onnistumisen mahdollisuudet projektille mm. Ohjelma on useasta projektista ja mahdollisista muista tehtävistä muodostuva kokonaisuus, jota johdetaan koordinoidusti ja jonka avulla tavoitellaan laajaa strategista päämäärää.

Ohjelman kesto on tyypillisesti joitakin vuosia. Yksittäiseen projektiin verrattuna ohjelman johtamisessa korostuvat kokonaisuuden hallinta, sidosryhmien hallinta, muutosjohtaminen ja liiketoimintahyötyjen hallinta. Projekti voidaan tarvittaessa jakaa osaprojekteihin. Jokaisella osaprojektilla on oma osaprojektipäällikkönsä, joka vastaa osaprojektin suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista koko projektin projektipäällikölle.

Projektisalkun tasolla tehtävä päätös siitä, mitkä projektit ja projekti-ideat ovat kaikkein tärkeimpiä ja toteutetaan ensimmäisenä  rajallisten resurssien puitteissa. Valinta riippuu siitä kuinka tärkeä tai kiireellinen projekti on verrattuna organisaation voimassa olevaan strategiaan ja muihin projekteihin. Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään ainutkertaisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi.

Sen onnistumisesta vastaa projektiin erikseen nimetty omistaja ja ohjausryhmä ja sen toteutusta johtaa projektipäällikkö. Projektipäälliköllä on projektille nimetyt resurssit toteutusta varten. Projektilla on etukäteen määritellyt hyötytavoitteet, lopputulostavoitteet sekä aika- ja kustannustavoite. Projektiehdotus on sovitulla tavalla kuvattu, nykytilan kehittämiseen tähtäävä idea, jota mahdollisesti tullaan jatkossa käsittelemään projektitoiminnan sääntöjen mukaisesti.

Mikäli projektiehdotuksen kuvaamalle idealle todetaan selkeä tarve, ja mikäli ehdotus menestyy projektiehdotusten keskinäisessä vertailussa, voidaan sen pohjalta asettaa projekti, jolloin projektiehdotuksen tiedoista laaditaan seuraavassa vaiheessa projektikuvaus. Projektikulttuurilla tarkoitetaan organisaation yhteisiä prosesseja, käytäntöjä, projektimallia ja kieltä, jotka ovat käytössä sekä yksittäisten projektien että projektisalkun johtamisessa.

Projektikulttuuri etenee kypsyystasojen mukaan ja kehittäminen vaatii aikaa. Projektin valmisteluvaiheen aikana syntyvä kuvaus projekti-ideasta. Hyvän projektikuvauksen perusteella projekti-ideasta saa riittävän hyvän kuvan siitä, miksi projekti olisi hyvä käynnistää ja minkälaisia hyötyjä tavoitellaan. Projektikuvaus esittää myös karkeat raamit toteutuksen tavoitteille ks. Projektikäsikirja on kooste organisaation itselleen laatimista, projektijohtamista koskevista ohjeista.

Projektikäsikirja sisältää tyypillisesti ainakin kuvaukset projektitoiminnassa tarvittavista rooleista, niihin liittyvistä vastuista ja valtuuksista, projektin elinkaaren päätöksentekopisteistä sekä projektinjohtamisen dokumentaatiosta. Projektin asettamispäätös perustuu projekti-idean hyväksymiseen. Asettamisprosessin aikana täsmennetään projektille kirjallinen toimeksianto, jolla määritellään projektin tavoiteltavat liiketoimintahyödyt päämäärä , tuotokset konkreettiset aikaansaannokset ja mittarit hyötytavoitteiden saavuttamiselle.

Projektin asettamisen myötä projekti asetetaan tärkeysjärjestykseen priorisoidaan ja sijoitetaan organisaation projektisalkkuun. Projektin asettamisen tavoitteena on varmistaa yhteinen näkemys onnistumisen edellytyksistä ja siitä vastaa projektin liiketoimintaomistaja.

Monican synnytys ei mene suunnitelmien mukaan. Kari päättää, kumman naisista hän valitsee. Tale tekee tuttavuutta viehkeän nuoren naisen kanssa. Sergei joutuu ahtaalle uuden rikoskumppaninsa kanssa. Sannin ja Talen seksiongelmat kärjistyvät. Linda saa selville kammottavan totuuden. Salkkarit-Lindalle paljastuu kammottava totuus.

Aki joutuu kohtaamaan menneisyytensä traumat. Kari pelkää jäävänsä kiinni. Anton pelästyy Aaron uhkailuja. Miltä tuntuu suudella vastanäyttelijää? Salkkarinuoret paljastavat Salatut elämät Salatut elämät pe Magnuksen terveysongelmien syy selviää — kurkista Salkkareiden ensi viikkoon! Mentalisti Noora Karma on treenannut muistiaan kaikin keinoin: Salatut elämät to Salkkarit-pari antautuu himojen vietäväksi.

Mitä kotisi paljastaa sinusta? Ota selvää ja hae mukaan televisiosarjaan! Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Salkkareiden juonipaljastukset löytyvät uudelta saitilta — käy lukemassa uusimmat käänteet! Videolta näet, miten sivu toimii käytännössä. Lisäksi sivustolta pääsee katsomaan uusimmat jaksot, sekä videoklipit parhaimmista kohtauksista.

Artikkelit-osiossa pääsee lukemaan uusimpia sarjan käänteitä, sekä tähtien kuulumisia. Salkkareiden pieleen menneet kohtaukset julki.

Janaina salkkarit juonipaljastukset -

Toiminnallisuuksia kuvataan usein käyttötapausten avulla. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Loppuraportti on projektin lopetusvaiheessa laadittava yhteenvetoraportti. Esitän viisi universaalisti projektiin kuin projektiin pätevää totuutta: Antonin mystiselle kuolemalle löytyy silminnäkijä. Ohjelma on useasta projektista ja mahdollisista muista tehtävistä muodostuva kokonaisuus, jota johdetaan koordinoidusti ja jonka avulla tavoitellaan laajaa strategista päämäärää. Hyvän projektikuvauksen perusteella projekti-ideasta saa riittävän hyvän kuvan siitä, miksi projekti olisi hyvä käynnistää ja minkälaisia hyötyjä tavoitellaan. Salkkareiden pieleen menneet kohtaukset julki. Salkkarit-paljastuksissa Sannin salaisuus tulee ilmi — Janne tekee tunnustuksen Talelle. Projektin sidosryhmä on henkilö, ryhmä tai taho, jolla on mahdollisuus vaikuttaa projektiin tai johon projekti vaikuttaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *